Sovon Avimap

Struweelvogels agrarisch gebied


Welkom op de claimpagina.

Selecteer het gebied dat u wil tellen via het kaartje.

  • Zoom in op de kaart totdat de telgebieden of telroutes zichtbaar zijn.
  • Blauw gearceerde gebieden of telroutes worden al geteld.
  • Klik op een groen omrand gebied of telpunt (vacant).
  • De gebiedsnaam verschijnt, eventueel met de gebiedscode.
  • Klik op aanmelden.

Heggen, houtwallen, hoogstamboomgaarden, ruigtes en dijken vormen waardevolle landschapselementen in het agrarisch gebied. Op een aantal locaties waar deze “droge dooradering” te vinden is, krijgen grondeigenaren subsidie om natuurwaarden te vergroten. Wat is het effect daarvan op broedvogels? Dat wil Sovon graag gaan monitoren. In Overijssel, Gelderland, Limburg, Utrecht en Zeeland zijn we daarom op zoek naar tellers die een BMP-B telgebied in de droge dooradering voor hun rekening willen nemen. We hebben alvast telgebieden aangemaakt op de relevante locaties. Op deze claimkaart kun je je belangstelling kenbaar maken voor het tellen van een of meerdere van deze gebieden.


Meer weten? Mail naar broedvogels. Veel dank vast voor je belangstelling!